ΕΣΠΑ

Κανονικό κιβώτιο με αλληλεπικαλυπτόμενα ‘αυτιά’

Full Overlap Slotted Carton (FOL)

Το κιβώτιο με αλληλεπικαλυπτόμενα αυτιά FFSC, αντίθετα με το κανονικό RSC κιβώτιο, έχει αυτιά τα οποία αλληλεπικαλύπτονται.

Αυτό προσφέρει επιπλέον αντοχή και στήριξη στο κιβώτιο. Αυτός ο τύπος ενδείκνυται για χαρτοκιβώτια με μικρό πλάτος.